Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Zarządzenie nr D – 0003 – 2/14 Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie o naborze na zastępstwo pracownika zatrudnionego w Sądzie Okręgowym w Lublinie z dnia 14 stycznia 2014 r.


Dyrektor Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43 , 20-076 Lublin ogłasza nabór (docelowo – umowa na zastępstwo) oznaczony znakiem: Kd. 111 -  3 /14
Ilość:   do obsadzenia są 3 stanowiska wspomagające pion orzeczniczy (w postaci: p.o protokolanta sądowego)

1.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
•    protokołowanie przebiegu rozpraw i posiedzeń sądowych,
•    rozpisywanie sesji,
•    wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych,
•    wykonywanie zarządzeń oraz poleceń służbowych.

2.    Ofertę może kierować osoba która:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
2) posiada nieposzlakowaną opinię,
3) nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
4) przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
5) która ukończyła co najmniej studia pierwszego stopnia i uzyskała tytuł zawodowy, (preferowany kierunek administracja lub     prawo)                                      
6) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.


3.    Wymagania niezbędne:
1)    znajomość techniki pracy biurowej, w szczególności umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym, znajomość edytora tekstowego Word lub OpenOffice,
2)    biegła umiejętność pisania na komputerze (mile widziana umiejętność pisania bezwzrokowego),
3)    umiejętność sprawnej organizacji pracy,
4)    umiejętność pracy w zespole,
5)    komunikatywność,
6)    odporność na stres.

4.    Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) własnoręcznie podpisany list motywacyjny ze wskazaniem sygnatury konkursu,
2) własnoręcznie podpisane CV,
3) własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) kserokopię dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
5) własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych,
6) własnoręcznie podpisane oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
7) własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
8) własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,

Dokumenty należy złożyć lub przesłać w terminie do dnia 21 stycznia 2014 roku (decyduje data złożenia przez kandydata wymaganych dokumentów bezpośrednio w siedzibie Sądu, a w przypadku, gdy zostały one nadane drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego) na adres:

Sąd Okręgowy w Lublinie    
Oddział Kadr
ul. Krakowskie Przedmieście 43
z dopiskiem: konkurs nr Kd 111 - 3/2014


Termin kolejnego etapu zostanie podany na stronie internetowej http://so.lublin.gov.pl wraz z listą osób dopuszczonych do naboru.

Nabór przeprowadzony zostanie w trzech etapach przez komisję powołaną przez Dyrektora Sądu.
I     etap – weryfikacja wstępna zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
II    etap – praktyczny sprawdzian umiejętności polegający na sprawdzeniu szybkości i poprawności pisania na komputerze,
III   etap - rozmowa kwalifikacyjna.

Informacja o przejściu kandydata do kolejnego etapu będzie umieszczana na stronie internetowej Sądu oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu.  
Imię i nazwisko kandydata wyłonionego podczas naboru zostanie podane do wiadomości na stronie BIP Sądu oraz na tablicy ogłoszeń w Budynku Sądu.
Spośród osób, które przejdą pozytywnie wszystkie etapy naboru, a nie zostaną wybrane na stanowisko, na które prowadzony jest nabór, komisja wyłoni listę rezerwową. Informacja ta zostanie podana na stronie BIP i tablicy ogłoszeń Sądu.
Konkurs jest przeprowadzany w oparciu o regulamin przeprowadzania konkursu na zastępstwo urzędnika w Sądzie Okręgowym w Lublinie dostępny w Oddziale Kadr Sądu  Okręgowego w Lublinie.

 

Dyrektor Sądu Okręgowego w Lublinie


Dokument wpisał: Zbigniew Wójcik
Dokument wytworzył: Halina Skikiewicz
Dokument zarchiwizował: Zbigniew Wójcik
Data wytworzenia informacji: 2014-01-14
Data udostępnienia informacji: 2014-01-14
Data zarchiwizowania informacji: 2014-05-13
 
Opis pliku:Kwestionariusz osobowy ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Agnieszka Bogacz
Data wytworzenia informacji:2014-01-14
Data udostępnienia informacji:2014-01-14