Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego Sądu Okręgowego w Lublinie


Sąd Okręgowy w Lublinie działając na podstawie § 38  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z  2010 r. nr 114, poz. 761) informuje, że posiada składniki mienia ruchomego  uznane za zbędne lub zużyte, które zostały przeznaczone do nieodpłatnego przekazania innym jednostkom z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych ( bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu ), sprzedaży lub darowizny.
1. Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, mogą składać pisemne oferty zawierające:
•    dane oferenta – w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania), natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek – nazwę, adres i siedzibę,
•    wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą,
•    oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem  składników majątku lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
•    ceny za poszczególne składniki majątku ruchomego.
W przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów zaproponuje tę samą cenę za dany składnik majątku ruchomego, pomiędzy tymi oferentami Sąd Okręgowy w Lublinie może przeprowadzić dodatkowo aukcję.
2. Jednostki wymienione w § 39 ust. 1 ww. Rozporządzenia zainteresowane nabyciem w formie darowizny składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, mogą składać pisemne wnioski zawierające:
•    nazwę, siedzibę i adres jednostki,
•    statut,
•    informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,
•    wskazanie składnika majątku ruchomego, o który występuje jednostka,
•    uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego,
•    oświadczenie, że przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w umowie,
•    telefon kontaktowy.
Stosowne dokumenty należy kierować do Dyrektora Sądu Okręgowego do dnia 31 stycznia 2014 roku na adres:

Sąd Okręgowy w Lublinie
ul. Krakowskie Przedmieście 43
20-076 Lublin

Kontakt: Zbigniew Wójcik, tel. 81 46 01 111

Poszczególne zbędne lub zużyte składniki mienia ruchomego można oglądać w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 14:00 w terminie do 20 lutego 2014 r. (po indywidualnym telefonicznym ustaleniu z osobą wyznaczoną do kontaktów).

Decyzję w przedmiocie przekazania składników majątkowych poszczególnym jednostką podejmie Dyrektor Sądu Okręgowego w Lublinie kierując się kolejnością zgłoszonych wniosków oraz ich treścią, w tym przede wszystkim uzasadnieniem potrzeb wykorzystania składnika majątku  ruchomego.
Warunkiem przekazania jest odbiór przedmiotów na własny koszt i w wyznaczonym przez Sąd Okręgowy w Lublinie terminie.

Załączniki:

1.    Wykaz zużytych  lub zbędnych składników majątku ruchomego Sądu Okręgowego w Lublinie.
2.    Wniosek o nieodpłatne przekazanie składników majątkowych.
3.    Protokół zdawczo - odbiorczy przekazania składników majątku ruchomego.




Dokument wpisał: Zbigniew Wójcik
Dokument wytworzył: Halina Skikiewicz
Dokument zarchiwizował: Zbigniew Wójcik
Data wytworzenia informacji: 2014-02-13
Data udostępnienia informacji: 2014-02-13
Data zarchiwizowania informacji: 2014-03-07
 
Opis pliku:Załącznik nr 1 ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Zbigniew Wójcik
Data wytworzenia informacji:2014-02-13
Data udostępnienia informacji:2014-02-13
Opis pliku:Załącznik nr 2 ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Zbigniew Wójcik
Data wytworzenia informacji:2014-02-13
Data udostępnienia informacji:2014-02-13
Opis pliku:Załącznik nr 3 ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Zbigniew Wójcik
Data wytworzenia informacji:2014-02-13
Data udostępnienia informacji:2014-02-13