Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Zarządzenie Nr D. 0003 – 7/13 Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie o konkursie na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Lublinie z dnia 19 marca 2013 r.


Dyrektor Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43  ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Lublinie który zarejestrowany jest pod numerem Kd. 111 – 10/13 na niżej wymienione stanowisko:

I. 1 etat w I Wydziale Cywilnym:
Zakres zadań wykonywanych na tym stanowisku pracy to między innymi:

1. Obsługa referatu sędziego (wykonywanie decyzji sędziego wydawanych w toku posiedzenia i na posiedzeniu niejawnym)
2. Protokołowanie na rozprawach.
3. Kierowanie do oddziału finansowego rachunków dołączonych do akt sprawy, wynagrodzenie adwokatów ustanowionych z urzędu, przyznanie wynagrodzenia świadkom,
4. Sporządzanie wezwań i zawiadomień w sprawach odroczonych na kolejny termin, przygotowywanie pism do wysłania i dokonywanie adnotacji o wykonanych czynnościach, porządkowanie dokumentów włączonych do akt i numerowanie kart,
5. Wykonywanie innych czynności związanych z pracą sekretariatu zleconych przez Przewodniczącego Wydziału i Kierownika Sekretariatu;

wymagania niezbędne:
• pełna zdolność do czynności prawnych,
• nieposzlakowana opinia,
• nie karalność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
• nie prowadzone przeciwko osobie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
• ukończenie co najmniej studiów pierwszego stopnia i uzyskanie tytułu zawodowego,
• posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

wymagania dodatkowe (preferowane):
• umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym, w tym umiejętność biegłego pisania na komputerze,
• znajomość programów i technik biurowych,
• umiejętność dobrej organizacji pracy, zdolności analityczne,
• umiejętność pracy w zespole,
• doświadczenie w pracy biurowej w sądownictwie,
• odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność,
• odporność na stres,
• wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.

wymagane dokumenty:
• podanie o przyjęcie na staż urzędniczy (ze wskazaniem sygnatury konkursu),
• własnoręcznie (odręcznie) napisany życiorys (CV),
• kwestionariusz osobowy (dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie),
• kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia
• własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych,
• własnoręcznie podpisane oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
• własnoręcznie podpisane oświadczenie o nie karalności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
• własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Do wymaganych dokumentów kandydat może dołączyć inne odpisy zaświadczeń o ukończonych kursach i nabytych uprawnieniach związanych z etatem na który się zgłasza.

Dokumenty należy składać w Oddziale Kadr (pokój Nr 27) Sądu Okręgowego w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 a do dnia 29 marca 2013 r.
(w przypadku zgłoszeń nadesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego).

Konkurs przeprowadzany będzie w trzech etapach przez komisję powołaną przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie:

• pierwszy etap – weryfikacja dokumentów;
• drugi etap – praktyczny sprawdzian umiejętności;
• trzeci etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Informacja dodatkowa – Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. 2008 Nr 21, poz. 129), oraz w oparciu o Regulamin przeprowadzania konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Lublinie (do wglądu w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Lublinie).

Przewidywany termin zatrudnienia: kwiecień  2013 r.

Sposób informowania:
1) informacja o zakwalifikowaniu kandydatów do kolejnych etapów konkursu umieszczona będzie na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Lublinie www.lublin.so.gov.pl w zakładce „Oferty pracy”, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w budynkach Sądu przy ul. Krakowskim Przedmieściu 43, 47 i Placu Czechowicza 1,
2) dodatkowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu w tutejszym Sądzie można uzyskać telefonicznie w Oddziale Kadr – tel. 81 46-01-050


Dokument wpisał: Zbigniew Wójcik
Dokument wytworzył: Halina Skikiewicz
Dokument zarchiwizował: Zbigniew Wójcik
Data wytworzenia informacji: 2013-03-19
Data udostępnienia informacji: 2013-03-19
Data zarchiwizowania informacji: 2014-01-07