Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Zarządzenie Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Lublinie - ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego


Na podstawie art. 155 a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2012, poz. 314) Wiceprezes Sądu Okręgowego w Lublinie  ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowy w Lublinie – na 5 wolnych stanowisk asystenta sędziego – z zastrzeżeniem, iż z uwagi na okoliczność, że etapy konkursu będą przeprowadzane po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 10 maja 2013 roku o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych Dz. U. 2013 poz. 6620 tj. po dniu 8 lipca 2013 roku - ocena warunków formalnych spełnianych przez kandydatów nastąpi według przepisów art. 155 a § 2 w brzmieniu nadanym wyżej wymienioną ustawą.

Nazwa i adres sądu:
Sąd Okręgowy w Lublinie
ul. Krakowskie Przedmieście 43
20 – 076 Lublin

Oznaczenie konkursu: Adm. -111 – 3/13

Liczba wolnych stanowisk asystenta sędziego: 5 etatów

Termin przeprowadzenia konkursu: 7 sierpnia  2013 roku godzina 9:00

Miejsce przeprowadzenia konkursu:
Sąd Okręgowy w Lublinie
ul. Krakowskie Przedmieście 43, pokój nr 3 (duża sala konferencyjna im. B. Sekutowicza – stary budynek Sądu).

WYMAGANIA:

Kandydat na stanowisko asystenta sędziego musi odpowiadać wymaganiom określonym w art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 10 maja 2013 roku o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2013 poz. 662).
Zgodnie z powołanym przepisem na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

  1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  2. jest nieskazitelnego charakteru,
  3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
  4. ukończył 24 lata.


MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ
 
Zgłoszenie do konkursu należy złożyć do dnia 9 lipca 2013 roku w Sekretariacie Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43, pokój nr 30, bądź przesłać za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe, z podaniem oznaczenia konkursu, na adres wskazany wyżej. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
 
WYMAGANE DOKUMENTY
 

Do zgłoszenia kandydat dołącza:

  1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
  2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
  3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych,
  4. oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. -  Prawo o ustroju sądów powszechnych, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
  5. 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
 
Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń Sądu Okręgowego w Lublinie, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.
 
 Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 81 46-01-050.


Dokument wpisał: Zbigniew Wójcik
Dokument wytworzył: Jerzy Rodzik
Dokument zarchiwizował: Zbigniew Wójcik
Data wytworzenia informacji: 2013-06-19
Data udostępnienia informacji: 2013-06-19
Data zarchiwizowania informacji: 2014-01-07